LoRaWAN – Trechu trosedd a mynd i’r afael â newid hinsawdd

Read this page in English

Yn fy mlog diwethaf, soniais am sut y mae LoRaWAN yn chwyldroi’r modd y mae synhwyro’n cael ei wneud. Ers hynny, mae’n anhygoel gweld sut y mae LoRaWAN yn cael ei fabwysiadu fwyfwy a hynny yn gyflym.

Er enghraifft, mae cwmni cyfleustod dŵr yn buddsoddi mewn 5000 o byrth LoRaWAN a 3 miliwn o synwyryddion a fydd yn cael eu hôl-osod i fesuryddion dŵr sydd eisoes yn bodoli.  Wrth gyfuno hynny â deallusrwydd artiffisial, bydd hyn yn fodd o wella’r gwaith o ganfod gollyngiadau a sicrhau bod y rhwydwaith dŵr ar ei orau.

Parhau i ddarllen

Seiber: Cynllunio heddiw ar gyfer dyfodol llewyrchus

Read this page in English

Mewn byd sy’n troi’n fwy ac yn fwy digidol, mae ‘seiber’ yn air rydym yn ei glywed yn amlach ac yn amlach – sgiliau seiber, diogelwch seiber, troseddau seiber ac ymosodiadau seiber.  

Yn y blog hwn, rydyn ni am sôn am y Cynllun Gweithredu Seiber i Gymru, ymrwymiad yn Strategaeth Ddigidol Cymru.

Dyma’r cyntaf mewn cyfres o flogiau am y cynllun gweithredu ac rydym am ddechrau trwy esbonio ychydig bach yn fanylach beth mae ‘seiber’ yn ei olygu, pam mae angen cynllun gweithredu ac ar gyfer pwy y mae’r cynllun.

Parhau i ddarllen

Rhannu Data a’r argyfwng Costau Byw: ble i ddechrau?

Read this page in English

Mae rhannu data yn allweddol er mwyn datgloi gwell gwasanaethau cyhoeddus ar gyfer pobl Cymru, ond gall y cysyniad o rannu data, i lawer, fod yn destun pryder. Gyda chostau byw yn codi, mae’n bwysig ein bod yn gweithio gyda’n gilydd ac yn rhannu gwybodaeth ble allwn ni i helpu i gefnogi pobl Cymru. Yr wythnos hon fe wnaethom gynnal fforwm ar-lein i chwalu rhai o’r pryderon ynghylch rhannu data yn y gobaith o chwalu rhwystrau a chodi lefelau hyder i wneud y broses yn gliriach ac yn haws.

Parhau i ddarllen
Cyhoeddwyd yn Data

Hoffech chi ddefnyddio eich sgiliau digidol a thechnoleg i helpu poblogaeth Cymru?

Read this page in English

Os felly, mae nawr yn gyfnod cyffrous i ymuno â’r proffesiwn Digidol, Data a Thechnoleg (DDAT) yn Llywodraeth Cymru. Rydym yn chwilio am bobl ag amrywiaeth o sgiliau gwahanol i helpu i gefnogi’r gwaith o drawsnewid gwasanaethau’n ddigidol i ddinasyddion, trawsnewid ein ffyrdd mewnol o weithio, a rheoli a datblygu ein seilwaith a’n gwasanaethau technegol yn Llywodraeth Cymru.

Parhau i ddarllen

Blog gwadd: beth sy’n digwydd o dan ein traed?

Greg Garner, Asset Owner Engagement Manager for Wales, Atkins

Read this page in English

Mae’r Gofrestr Asedau Tanddaeraol Cenedlaethol (NUAR) yn enghraifft wych o sut mae gwasanaethau digidol, data a thechnoleg yn gallu cael eu defnyddio i wella bywydau pobl yng Nghymru, ac mae’n gwbl gyson â’r Strategaeth Ddigidol i Gymru. Dysgwch fwy am y buddion posibl a’r cynnydd a wnaed hyd yn hyn.

Parhau i ddarllen

Prentisiaeth Digidol, Data a Thechnoleg – nid yw fyth yn rhy hwyr!

Read this page in English

Llun o Jane, Prentis Digidol, Data a Thechnoleg

Efallai ei fod yn ymddangos yn ddewis rhyfedd a minnau yn ganol oed. Prentisiaeth? Ym maes Digidol, Data a Thechnoleg? Pan es i amdani yn 2020, doedd gen i ddim syniad mewn gwirionedd beth oedd o fy mlaen. Er hynny, dyma un o’r penderfyniadau gorau imi eu gwneud.

Felly, pam dewis prentisiaeth?

Roeddwn i wedi bod yn gweithio am flynyddoedd lawer fel cynorthwyydd addysgu anghenion arbennig. Wedi i fy mhlant fy hun ddechrau gadael y nyth, roeddwn yn chwilio am her newydd ar gyfer cyfnod nesaf fy mywyd. Roeddwn i’n awyddus i ddod o hyd i yrfa a fyddai’n rhoi boddhad imi, cyfle i ddysgu sgiliau newydd, gyrfa lle byddai’r gwaith caled a’r ymdrech yn werth ei wneud. Er nad oedd gen i brofiad blaenorol ym maes Digidol, Data a Thechnoleg, cefais fy nenu gan yr ystod o yrfaoedd a oedd ar gael a’r cyfle i ennill cymwysterau tra’r oeddwn i’n gweithio, ynghyd â’r oriau gwaith hyblyg a oedd yn cael eu cynnig.

Parhau i ddarllen

Strategaeth Ddigidol i Gymru: blwyddyn yn ddiweddarach

Wedi’i bostio gan Glyn Jones, Prif Swyddog Digidol, Llywodraeth Cymru

Read this page in English

Mae bron i flwyddyn wedi mynd heibio ers i’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, Lee Waters AS, gyhoeddi Strategaeth Ddigidol i Gymru sy’n nodi ein huchelgais i ddefnyddio dull digidol i wneud pethau’n well i bobl, gwasanaethau cyhoeddus a chymuned fusnes Cymru.

Parhau i ddarllen

O ddylunio gwefannau i weithio i Lywodraeth Cymru

Read this page in English

Mae prentisiaethau’n ffordd wych o ennill wrth ddysgu, ond beth maen nhw’n ei gynnwys mewn gwirionedd?! Mae James, cyn-brentis o’n cynllun DDaT diweddar yma i ddweud wrthych.

Sut wnes i gyrraedd yma

Llun o James

Cyn ymuno â Llywodraeth Cymru, roeddwn i wedi bod yn gweithio fel dylunydd gwefannau hunangyflogedig am 10 mlynedd. Roeddwn i’n dda am ddylunio gwefannau ar gyfer busnesau bach, ond roeddwn i eisiau ehangu fy ngwybodaeth a dysgu mwy am holl agweddau’r byd digidol. Roeddwn i hefyd yn anhapus ynglŷn â pha mor ansicr oedd bod yn hunangyflogedig, ac roeddwn i’n awyddus i sicrhau gyrfa a oedd yn fwy sefydlog i mi a fy nheulu.

Parhau i ddarllen