Tuag at Safon Ofynnol ar gyfer Bywyd Digidol yng Nghymru

Read this page in English

Mae’r Strategaeth Ddigidol i Gymru yn nodi sut ydym am roi cymhelliant, mynediad, sgiliau a hyder i bobl ddefnyddio technoleg ddigidol yn y byd modern. 

Mae technoleg ddigidol bellach yn agwedd sylfaenol ar ein bywydau bob dydd – caiff ei defnyddio ar gyfer adloniant a gweithgareddau hamdden, mewn gwaith ac addysg, i gadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau a chael mynediad at wasanaethau cyhoeddus pwysig. Mae llawer ohonom ni’n cael budd o allu defnyddio offer a thechnoleg ddigidol yn hyderus, ond wrth i newidiadau mewn technoleg ddigidol gyflymu, mae risg y bydd mwy o bobl yn cael eu hallgáu’n ddigidol, neu’n parhau i fod wedi’u hallgáu. Y bobl sy’n cael eu hallgáu’n ddigidol yw’r rheini sydd heb fynediad, sgiliau, hyder, na chymhelliant i ddefnyddio’r rhyngrwyd neu offer digidol.

Parhau i ddarllen

LoRaWAN – Trechu trosedd a mynd i’r afael â newid hinsawdd

Read this page in English

Yn fy mlog diwethaf, soniais am sut y mae LoRaWAN yn chwyldroi’r modd y mae synhwyro’n cael ei wneud. Ers hynny, mae’n anhygoel gweld sut y mae LoRaWAN yn cael ei fabwysiadu fwyfwy a hynny yn gyflym.

Er enghraifft, mae cwmni cyfleustod dŵr yn buddsoddi mewn 5000 o byrth LoRaWAN a 3 miliwn o synwyryddion a fydd yn cael eu hôl-osod i fesuryddion dŵr sydd eisoes yn bodoli.  Wrth gyfuno hynny â deallusrwydd artiffisial, bydd hyn yn fodd o wella’r gwaith o ganfod gollyngiadau a sicrhau bod y rhwydwaith dŵr ar ei orau.

Parhau i ddarllen

Hoffech chi ddefnyddio eich sgiliau digidol a thechnoleg i helpu poblogaeth Cymru?

Read this page in English

Os felly, mae nawr yn gyfnod cyffrous i ymuno â’r proffesiwn Digidol, Data a Thechnoleg (DDAT) yn Llywodraeth Cymru. Rydym yn chwilio am bobl ag amrywiaeth o sgiliau gwahanol i helpu i gefnogi’r gwaith o drawsnewid gwasanaethau’n ddigidol i ddinasyddion, trawsnewid ein ffyrdd mewnol o weithio, a rheoli a datblygu ein seilwaith a’n gwasanaethau technegol yn Llywodraeth Cymru.

Parhau i ddarllen

O Wenyn i Goed a phopeth yn y canol – Cymru’n defnyddio’r Rhyngrwyd Pethau

Read this post in English

Mae’r ‘Rhyngrwyd Pethau’ neu ‘IoT’ wedi dod yn ymadrodd cyffredin yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Efallai ei fod yn ymddangos yn haniaethol iawn, a dim byd i’w wneud â’ch bywydau bob dydd, neu efallai nad ydych erioed wedi clywed amdano hyd yn oed. Ond ydych chi’n gwisgo Fitbit i ddal eich camau bob dydd a gwneud yn siŵr eich bod yn symud digon? Neu efallai y bydd eich Alexa dibynadwy yn eich atgoffa i godi llaeth ar eich ffordd adref yn nes ymlaen? Wel, heb wybod hyd yn oed, rydych chi wedi bod yn cysylltu â’r Rhyngrwyd Pethau.

Parhau i ddarllen

Prentisiaeth Digidol, Data a Thechnoleg – nid yw fyth yn rhy hwyr!

Read this page in English

Llun o Jane, Prentis Digidol, Data a Thechnoleg

Efallai ei fod yn ymddangos yn ddewis rhyfedd a minnau yn ganol oed. Prentisiaeth? Ym maes Digidol, Data a Thechnoleg? Pan es i amdani yn 2020, doedd gen i ddim syniad mewn gwirionedd beth oedd o fy mlaen. Er hynny, dyma un o’r penderfyniadau gorau imi eu gwneud.

Felly, pam dewis prentisiaeth?

Roeddwn i wedi bod yn gweithio am flynyddoedd lawer fel cynorthwyydd addysgu anghenion arbennig. Wedi i fy mhlant fy hun ddechrau gadael y nyth, roeddwn yn chwilio am her newydd ar gyfer cyfnod nesaf fy mywyd. Roeddwn i’n awyddus i ddod o hyd i yrfa a fyddai’n rhoi boddhad imi, cyfle i ddysgu sgiliau newydd, gyrfa lle byddai’r gwaith caled a’r ymdrech yn werth ei wneud. Er nad oedd gen i brofiad blaenorol ym maes Digidol, Data a Thechnoleg, cefais fy nenu gan yr ystod o yrfaoedd a oedd ar gael a’r cyfle i ennill cymwysterau tra’r oeddwn i’n gweithio, ynghyd â’r oriau gwaith hyblyg a oedd yn cael eu cynnig.

Parhau i ddarllen

O ddylunio gwefannau i weithio i Lywodraeth Cymru

Read this page in English

Mae prentisiaethau’n ffordd wych o ennill wrth ddysgu, ond beth maen nhw’n ei gynnwys mewn gwirionedd?! Mae James, cyn-brentis o’n cynllun DDaT diweddar yma i ddweud wrthych.

Sut wnes i gyrraedd yma

Llun o James

Cyn ymuno â Llywodraeth Cymru, roeddwn i wedi bod yn gweithio fel dylunydd gwefannau hunangyflogedig am 10 mlynedd. Roeddwn i’n dda am ddylunio gwefannau ar gyfer busnesau bach, ond roeddwn i eisiau ehangu fy ngwybodaeth a dysgu mwy am holl agweddau’r byd digidol. Roeddwn i hefyd yn anhapus ynglŷn â pha mor ansicr oedd bod yn hunangyflogedig, ac roeddwn i’n awyddus i sicrhau gyrfa a oedd yn fwy sefydlog i mi a fy nheulu.

Parhau i ddarllen

Hoffech chi chwarae rhan arweiniol yn nyfodol dysgu digidol yng Nghymru?

Post gan Glyn Jones, Prif Swyddog Digidol, Llywodraeth Cymru

Diwrnod arall, ac un arall o swyddi digidol mwyaf cyffrous yng Nghymru ar gael.

Read this post in English

Y tro hwn, swydd y Dirprwy Gyfarwyddwr ar gyfer Dysgu Digidol, swydd sydd wedi bod yn ganolog i’r gwaith anhygoel rydym wedi’i wneud ar ddysgu digidol yng Nghymru – sydd wedi bod mor bwysig dros y 18 mis diwethaf. Ond yn lle i fi ddweud wrthych pa mor wych yw swydd, meddyliais y byddwn yn gofyn i’r deiliad post blaenorol, Chris Owen, ysgrifennu’r blog gwadd isod yn dweud wrthych chi i gyd amdano.

Gallwch ceisio am swydd y Dirprwy Gyfarwyddwr, Dysgu Digidol hyd at 19 Hydref 2021.

Parhau i ddarllen