Blog Gwadd: Seiber yng Nghymru: Buddsoddi mewn Twf

Nodweddion

Read this post in English

Y mis hwn fe gyhoeddon ni ein Cynllun Gweithredu Seiber i Gymru. Wrth inni symud tuag at gyflawni’r camau gweithredu yn y cynllun, gofynnom i Pete Burnap, Athro Gwyddor Data a Seiberddiogelwch ym Mhrifysgol Caerdydd a Chyfarwyddwr yr Hyb Arloesedd Seiber – a lansiwyd hefyd y mis hwn – ysgrifennu blog gwadd am y gwaith y maent yn ei wneud a sut y bydd partneriaethau a chydweithio yn helpu i gyflawni’r uchelgais yn y Cynllun Gweithredu Seiber i Gymru.

Parhau i ddarllen

Seiber: Cyhoeddi Cynllun Gweithredu i Gymru

Read this page in English

Yr wythnos hon rydym yn falch o rannu ein bod wedi cyhoeddi Cynllun Gweithredu Seiber i Gymru.

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf rydym wedi rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ichi ar ddatblygiad y Cynllun Gweithredu Seiber drwy gyfres o flogiau. Yn y gyfres hon rydym wedi esbonio beth yw seiber, sut mae’r ecosystem seiber yn gweithio, pam mae angen Cynllun Gweithredu Seiber arnom ac amlinellu beth yw’r meysydd blaenoriaeth ar gyfer seiber yng Nghymru yn ein barn ni.

Parhau i ddarllen

Seiber: Diffinio ein blaenoriaethau i Gymru

Read this page in English

Nôl ym mis Chwefror ysgrifennwyd blog gennym yn trafod datblygiad Cynllun Gweithredu Seiber i Gymru. Ers hynny, rydym wedi bod yn gweithio gyda rhanddeiliaid i ddatblygu’r cynllun. Mae hyn wedi cynnwys trafodaethau gydag arbenigwyr yn y diwydiant, ein partneriaid academaidd gan gynnwys cydweithwyr o’r Ganolfan Arloesedd Seiber newydd, ac arweinwyr digidol a thechnoleg o’r sector cyhoeddus.  Fel rhan o’r trafodaethau, gwnaethom ddatblygu consensws ynghylch yr hyn rydyn ni’n gredu yw’r meysydd sy’n cael eu blaenoriaethu ar gyfer seiber yng Nghymru. Dyma nhw:

Parhau i ddarllen

Tuag at Safon Ofynnol ar gyfer Bywyd Digidol yng Nghymru

Read this page in English

Mae’r Strategaeth Ddigidol i Gymru yn nodi sut ydym am roi cymhelliant, mynediad, sgiliau a hyder i bobl ddefnyddio technoleg ddigidol yn y byd modern. 

Mae technoleg ddigidol bellach yn agwedd sylfaenol ar ein bywydau bob dydd – caiff ei defnyddio ar gyfer adloniant a gweithgareddau hamdden, mewn gwaith ac addysg, i gadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau a chael mynediad at wasanaethau cyhoeddus pwysig. Mae llawer ohonom ni’n cael budd o allu defnyddio offer a thechnoleg ddigidol yn hyderus, ond wrth i newidiadau mewn technoleg ddigidol gyflymu, mae risg y bydd mwy o bobl yn cael eu hallgáu’n ddigidol, neu’n parhau i fod wedi’u hallgáu. Y bobl sy’n cael eu hallgáu’n ddigidol yw’r rheini sydd heb fynediad, sgiliau, hyder, na chymhelliant i ddefnyddio’r rhyngrwyd neu offer digidol.

Parhau i ddarllen

LoRaWAN – Trechu trosedd a mynd i’r afael â newid hinsawdd

Read this page in English

Yn fy mlog diwethaf, soniais am sut y mae LoRaWAN yn chwyldroi’r modd y mae synhwyro’n cael ei wneud. Ers hynny, mae’n anhygoel gweld sut y mae LoRaWAN yn cael ei fabwysiadu fwyfwy a hynny yn gyflym.

Er enghraifft, mae cwmni cyfleustod dŵr yn buddsoddi mewn 5000 o byrth LoRaWAN a 3 miliwn o synwyryddion a fydd yn cael eu hôl-osod i fesuryddion dŵr sydd eisoes yn bodoli.  Wrth gyfuno hynny â deallusrwydd artiffisial, bydd hyn yn fodd o wella’r gwaith o ganfod gollyngiadau a sicrhau bod y rhwydwaith dŵr ar ei orau.

Parhau i ddarllen

Seiber: Cynllunio heddiw ar gyfer dyfodol llewyrchus

Read this page in English

Mewn byd sy’n troi’n fwy ac yn fwy digidol, mae ‘seiber’ yn air rydym yn ei glywed yn amlach ac yn amlach – sgiliau seiber, diogelwch seiber, troseddau seiber ac ymosodiadau seiber.  

Yn y blog hwn, rydyn ni am sôn am y Cynllun Gweithredu Seiber i Gymru, ymrwymiad yn Strategaeth Ddigidol Cymru.

Dyma’r cyntaf mewn cyfres o flogiau am y cynllun gweithredu ac rydym am ddechrau trwy esbonio ychydig bach yn fanylach beth mae ‘seiber’ yn ei olygu, pam mae angen cynllun gweithredu ac ar gyfer pwy y mae’r cynllun.

Parhau i ddarllen