Blog Gwadd: Seiber yng Nghymru: Buddsoddi mewn Twf

Nodweddion

Read this post in English

Y mis hwn fe gyhoeddon ni ein Cynllun Gweithredu Seiber i Gymru. Wrth inni symud tuag at gyflawni’r camau gweithredu yn y cynllun, gofynnom i Pete Burnap, Athro Gwyddor Data a Seiberddiogelwch ym Mhrifysgol Caerdydd a Chyfarwyddwr yr Hyb Arloesedd Seiber – a lansiwyd hefyd y mis hwn – ysgrifennu blog gwadd am y gwaith y maent yn ei wneud a sut y bydd partneriaethau a chydweithio yn helpu i gyflawni’r uchelgais yn y Cynllun Gweithredu Seiber i Gymru.

Parhau i ddarllen

Blog gwadd: Beth sydd mewn enw?

Read this page in English

Mae Strategaeth Ddigidol Cymru yn nodi sut mae cyfle gwirioneddol i wasanaethau caffael yn y sector cyhoeddus gefnogi a datblygu busnesau Cymreig a sgiliau digidol.

Dyma’r trydydd flog yn ein cyfres am gaffael. Mae Victoria, aelod o’n tîm cyflenwi yn rhoi diweddariad ar sut mae’r ‘Ganolfan Ragoriaeth Caffael’ yn datblygu ac yn rhannu rhai canfyddiadau am enw posib wrth symud ymlaen.

Parhau i ddarllen

Blog gwadd: beth sy’n digwydd o dan ein traed?

Greg Garner, Asset Owner Engagement Manager for Wales, Atkins

Read this page in English

Mae’r Gofrestr Asedau Tanddaeraol Cenedlaethol (NUAR) yn enghraifft wych o sut mae gwasanaethau digidol, data a thechnoleg yn gallu cael eu defnyddio i wella bywydau pobl yng Nghymru, ac mae’n gwbl gyson â’r Strategaeth Ddigidol i Gymru. Dysgwch fwy am y buddion posibl a’r cynnydd a wnaed hyd yn hyn.

Parhau i ddarllen

Blog Gwadd: Datgloi pŵer data iechyd i Gymru

Read this post in English

Yn y blog gwadd hwn dysgwch am nodau’r Adnodd Data Cenedlaethol (NDR) a sut gallwch gofrestru i glywed mwy drwy eu cyfres weminar.

Mae darparwyr iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru wedi wynebu heriau capasiti digynsail trwy gydol yr ymateb i’r pandemig. Mae’r cyfryngau wedi cyfeirio at ymateb yn seiliedig ar ddata i’r gwaith o fodelu a rhagweld   Mae clinigwyr wedi siarad am yr angen i gael y data cywir ar yr amser cywir ac yn y fformat cywir er mwyn gwneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth. Yng Nghymru, rydym yn cymryd cam mawr ymlaen i fynd i’r afael â’r heriau hyn gyda’r Adnodd Data Cenedlaethol (NDR).

Parhau i ddarllen

Blog Gwadd: Defnyddio data geo-ofodol i danategu ymchwil a penderfyniadau polisi yng Nghymru

Read this page in English

Mae Dr Richard Fry yn Uwch Ddarlithydd mewn Daearyddiaeth a Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS) yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe. Yma, mae’n esbonio sut mae data geo-ofodol a mapio daearyddol yn cyfrannu at gynhyrchu gwaith ymchwil i lywio polisi yng Nghymru.

swansea_singelton_campusMae Cymru’n wlad amrywiol o ran daearyddiaeth a chymdeithas, sy’n golygu bod y man lle’r ydym yn byw ac yn gweithio yn cyfrannu’n fawr at ein hiechyd a’n lles. Gan fod yr effaith ar iechyd a lles yn ganolog i bob penderfyniad am bolisi yng Nghymru, mae’n amlwg bod angen i ni, fel cenedl, ddeall mwy am sut a pham mae ein daearyddiaeth yn effeithio arnom yng Nghymru. Parhau i ddarllen

Blog Gwadd: Cyflwyno Datgloi pŵer lleoliad: Strategaeth Geo-ofodol y DU

Read this page in English

Mae’r Comisiwn Geo-ofodol yn bwyllgor arbenigol sy’n sefydlu strategaeth geo-ofodol y DU ac yn hyrwyddo’r defnydd orau o ddata geo-ofodol.  Yn y blog gwadd yma mae’r Comisiwn Geo-ofodol yn cyflwyno eu Strategaeth Geo-Ofodol Cenedlaethol.

Mae’r blog hwn yn rhan o gyfnewid blog gyda Llywodraeth Cymru

geospatial imageMae lleoliad yn elfen ddiffiniol o’r ffordd rydym yn byw, gweithio a chymdeithasu. Mae’n gallu cael effaith ar y gwasanaethau a mannau y mae gennym fynediad atynt, yr iaith a’r acen y siaradwn ynddynt, hyd yn oed ansawdd ein cysylltiad wi-fi. Mae deall y byd yn nhermau lleoliad, gan ddefnyddio data wedi eu seilio ar leoliad, yn hanfodol i weithrediad cymdeithas fodern. Mae hyn yn cael ei arddangos yn fwyaf trawiadol heddiw gan y rôl mae data lleoliad yn parhau i’w chwarae yn yr ymateb i’r pandemig coronafeirws a’r adferiad ar ei ôl. Ydy’r cwestiwn o ‘ble?’ erioed wedi bod yn fwy perthnasol? Parhau i ddarllen