Strategaeth Ddigidol i Gymru: blwyddyn yn ddiweddarach

Wedi’i bostio gan Glyn Jones, Prif Swyddog Digidol, Llywodraeth Cymru

Read this page in English

Mae bron i flwyddyn wedi mynd heibio ers i’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, Lee Waters AS, gyhoeddi Strategaeth Ddigidol i Gymru sy’n nodi ein huchelgais i ddefnyddio dull digidol i wneud pethau’n well i bobl, gwasanaethau cyhoeddus a chymuned fusnes Cymru.

Er gwaethaf yr heriau parhaus y mae’r pandemig wedi’u creu yr wyf yn falch o ddweud bod llawer wedi digwydd yn ystod y 12 mis diwethaf.

Dros yr wythnosau nesaf, byddwn yn rhannu rhywfaint o’r gwaith digidol cyffrous sydd wedi bod yn digwydd ar draws y chwe chenhadaeth sy’n rhan o’r strategaeth, felly cofiwch ddilyn fy ffrwd Twitter @llc_psd.

Cenhadaeth Gwasanaethau Digidol

Gan fod y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol (CDPS) wedi cyhoeddi ei Phrif Weithredwr newydd yn ddiweddar, mae’n briodol rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am sut rydym yn cyflawni’r Genhadaeth Gwasanaethau Digidol

Gwasanaethau digidol
Cyflenwi a moderneiddio gwasanaethau fel eu bod yn seiliedig ar anghenion defnyddwyd ac yn syml, yn ddiogel ac yn gyfleus.

Byddai’n anodd (ac yn creu blog hir iawn) i restru popeth mae sefydliadau yn ei wneud ledled Cymru, ond dyma rai gweithgareddau sydd wedi mynd rhagddynt o fewn y sector cyhoeddus:

  • Un o’r prosiectau mwyaf sy’n cael ei arwain gan y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol fu’r adolygiad o wasanaethau cyhoeddus digidol. Mae’r adolygiad hwn yn rhoi trosolwg manwl i ni ar aeddfedrwydd digidol a thechnoleg gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru ac mae’r Ganolfan wedi bod yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i bawb am hynt y gwaith drwy flogiau a sesiynau dangos a dweud (saesneg yn unig). Bydd hyn yn bwysig iawn i helpu i flaenoriaethu gwaith dros y blynyddoedd nesaf.
  • Mae’r Ganolfan yn gweithio ochr yn ochr â Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ar brosiect darganfod i Wasanaeth Gwastraff Peryglus, gan archwilio sut i’w gwneud yn symlach ac yn haws i bobl gydymffurfio â rheoliadau. Maent yn cynnal sesiynau “dangos a dweud” rheolaidd fel rhan o’u hymrwymiad i weithio mewn modd agored. Mae ffilmiau o’r rhain ar gael drwy eu rhestr chwarae ar YouTube.
  • Mae Chwaraeon Cymru hefyd yn gweithio gyda’r Ganolfan i archwilio sut i gynyddu effaith ei grant buddsoddi cymunedol a sut i sicrhau bod mwy o bobl yn elwa arno. Yn dilyn prosiect darganfod ac ymchwil gan ddefnyddwyr, maent eisoes wedi dechrau adeiladu, profi ac ailgreu prototeipiau.
  • Ym maes iechyd, mae nifer o fentrau sy’n rhoi gofal i gleifion wrth wraidd gwasanaethau. Mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DCHW) a’r Ganolfan wedi dechrau prosiect darganfod 12 wythnos sy’n archwilio sut mae cleifion yn ymwneud â gwasanaethau digidol mewn meddygfeydd yng Nghymru.
  • Mae Sam Hall, y Prif Swyddog Digidol ar gyfer Llywodraeth Leol Cymru, wedi bod yn dangos sut mae hi a’i thîm wedi ymrwymo i gefnogi awdurdodau lleol i weithio mewn modd agored drwy rannu straeon rheolaidd drwy eu blog. Hefyd fis diwethaf, cynhaliodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ei Chynhadledd Ddigidol gyntaf erioed. Rydym hefyd wedi cadarnhau y bydd cyllid ar gael i Sam a’i thîm ar gyfer 2022/23. 
  • Mae’r Ganolfan wedi bod yn darparu rhaglen o hyfforddiant ymwybyddiaeth ddigidol i uwch arweinwyr, er mwyn rhoi gwell dealltwriaeth iddynt o’r dull digidol a sut y gellir ei ddefnyddio i helpu pobl a staff. Hyd yma, mae’r adborth wedi bod yn galonogol iawn: “Gallaf ddweud yn hyderus mai hwn yw’r cwrs GORAU rwyf wedi bod arno erioed yn ystod fy ngyrfa 25 mlynedd”.
  • Datblygwyd cyfres gymeradwy o Safonau Gwasanaeth Digidol o ganlyniad i sgyrsiau niferus gyda llawer o sefydliadau yn y sector cyhoeddus yng Nghymru. Yn eu hanfod, maent yn gyfres o ganllawiau y gall unrhyw un eu dilyn i sicrhau bod gwasanaethau’n cael eu datblygu mewn ffordd ailadroddol a hyblyg sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr.
  • Sefydlwyd partneriaeth newydd i hyrwyddo arfer digidol da ar draws y trydydd sector yng Nghymru. Mae Newid yn brosiect newydd a ddarperir gan Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Canolfan Cydweithredol Cymru a ProMo-Cymru, ac a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Mae gwaith eisoes ar y gweill i gasglu llinell sylfaen o sgiliau digidol yn y trydydd sector er mwyn pennu’r ffordd orau o helpu pobl i groesawu ac ymgorffori ffyrdd digidol o weithio.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwybod mwy ar unrhyw un o’r uchod, yna byddwn yn eich annog i glicio ar y dolenni perthnasol. 

Fel y dywedais eisoes, dim ond cipolwg yw’r rhain o’r gwaith gwych sy’n digwydd, ac mae llawer mwy o brosiectau’n dechrau neu ar y gweill.

Cadwch lygad ar fy nghyfrif twitter dros yr wythnosau nesaf i gael gwybod mwy am yr hyn sy’n digwydd ar draws y teithiau eraill yn Strategaeth Ddigidol Cymru.