Strategaeth Ddigidol i Gymru: Cenhadaeth 5 – Cysylltedd Digidol

Postiad gan Lee Waters MS, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Read this post in English

Dyma’r chweched mewn cyfres o flogiau sy’n amlinellu’r uchelgeisiau a’r cynlluniau ar gyfer ein Strategaeth Ddigidol i Gymru. Ceir rhagor o wybodaeth yn y postiadau eraill yn y gyfres: blog rhagarweiniol ; Cenhadaeth 1 ; Cenhadaeth 2 ; Cenhadaeth 3.; Cenhadaeth 4.

Cenhadaeth 5: Cefnogir gwasanaethau gan seilwaith cyflym a dibynadwy

Ym mhob man o’n cwmpas, mae technoleg ddigidol yn sbarduno gwelliannau ym mron pob agwedd ar ein bywydau.  Wrth gwrs, ni all unrhyw ddigideiddio ddigwydd heb y seilwaith sylfaenol sy’n cysylltu ein cyfrifiaduron, ein dyfeisiau a’n gwasanaethau ar-lein.

Mae Covid wedi amlygu’r angen am fwy o gyflymder cysylltedd a mynediad band eang, ac wrth i ni barhau i gadw pellter cymdeithasol, rydym yn dod yn fwy dibynnol ar wasanaethau digidol ar gyfer gweithio gartref, e-ddysgu, mynychu apwyntiadau meddygon teulu rhithwir, digwyddiadau ar-lein a llawer mwy.  Ers dechrau’r pandemig, mae angen i lawer mwy o bobl gael mynediad at wasanaethau cyhoeddus ar-lein, a bu mwy o ddibyniaeth ar y rhyngrwyd am wybodaeth a chyngor sydd wedi sbarduno trawsnewid mewn gwasanaethau digidol.

Parhau i ddarllen

Strategaeth Ddigidol i Gymru: Cenhadaeth 4 – Cynhwysiant Digidol

Postiad gan Julie James, AS, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Read this post in English

Dyma’r pumed mewn cyfres o flogiau sy’n amlinellu’r uchelgeisiau a’r cynlluniau ar gyfer ein Strategaeth Ddigidol i Gymru. Mae rhagor o wybodaeth yn y postiadau eraill yn y gyfres: blog rhagarweiniol ; Cenhadaeth 1 ; Cenhadaeth 2 ; Cenhadaeth 3.

Cenhadaeth 4: rhoi’r cymhelliant, y mynediad, y sgiliau a’r hyder i bobl ymgysylltu â byd cynyddol ddigidol, yn seiliedig ar eu hanghenion

Rwy’n eiriolwr brwd dros gynhwysiant ddigidol. Mae’r pandemig wedi tynnu sylw at ein dibyniaeth ar ddigidol – boed hynny i gael mynediad at wasanaethau iechyd, cadw mewn cysylltiad ag anwyliaid neu gynnal gweithgareddau dyddiol arferol fel archebu bwyd.

Fodd bynnag i’r rhai nad ydynt yn hyderus yn ddigidol, mae’r ddibyniaeth fwy hon ar ddigidol wedi pwysleisio’r rhaniad digidol sy’n ehangu’n gynyddol. Nid yw cynhwysiant digidol bellach yn ‘braf i’w gael’. Mae’n hanfodol bod yn rhan o gymdeithas fodern. Dyna pam y mae’n sail i’r holl deithiau yn ein strategaeth ddigidol.

Parhau i ddarllen

Ystadegau addysg trawsbynciol ac ôl-16 yn ystod pandemig coronafeirws (COVID-19)

Read this page in English

Bydd ein cyhoeddiadau ystadegol ar gyfer gwanwyn 2021 ar addysg ôl-16 yn ystod 2019/20 yn wahanol i gyhoeddiadau’r blynyddoedd blaenorol. Mae pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio’n drwm ar sawl agwedd ar ein cymdeithas, yn enwedig addysg. Amharwyd ar ddysgu yn dilyn y cyfnod clo ym mis Mawrth a chanslwyd cyfres arholiadau’r haf. Mae’r newidiadau mawr hyn yn effeithio ar ein hadroddiadau ac rydym am gael eich adborth ar ein dull gweithredu arfaethedig.

Parhau i ddarllen

Strategaeth Ddigidol i Gymru: Cenhadaeth 3 – Data a Chydweithredu

Post gan Glyn Jones, Prif Swyddog Digidol, Llywodraeth Cymru

Read this post in English

Dyma’r pedwerydd mewn cyfres o flogiau sy’n amlinellu’r uchelgeisiau a’r cynlluniau ar gyfer ein Strategaeth Ddigidol i Gymru. Mae rhagor o wybodaeth yn y postiadau eraill yn y gyfres: blog rhagarweiniol ; Cenhadaeth 1 ; Cenhadaeth 2.

Cenhadaeth 3 – Data a Chydweithredu: Mae gwasanaethau’n cael eu gwella drwy gydweithio, gyda data a gwybodaeth yn cael eu defnyddio a’u rhannu

Pan fyddwn yn ystyried sut y gallwn wneud pethau’n well yn ddigidol, rydym yn aml yn anwybyddu pwysigrwydd data. Mae data’n sail i bopeth digidol – boed yn ddata a roddwn i mewn, fel y cyfrinair i gael mynediad at fancio ar-lein, neu’r data sy’n dod allan, fel rhagolygon y tywydd ar gyfer y diwrnod canlynol.

Parhau i ddarllen

Hau’r hadau ar gyfer casglu data’n ddigidol

Read this page in English

Fel y byddech yn ei ddisgwyl, yma yn Llywodraeth Cymru rydym yn casglu amrywiaeth eang o ddata, ac un o’n harolygon mwyaf hirhoedlog yw Arolwg Amaethyddol Cymru sydd wedi bod ar waith ers 1867! Mae hwn yn arolwg mawr, a bob blwyddyn, mae ffermwyr yn rhoi llawer o wybodaeth inni am eu tir, eu da byw a’r bobl sy’n gweithio ar eu ffermydd yng Nghymru.

Mae pethau wedi symud ymlaen gryn dipyn ers 1867 ac eleni, aethon ni ati i roi cynnig ar ddefnyddio technoleg ddigidol i gasglu’r wybodaeth hon. Tan eleni, byddai ffermwyr yn llenwi ffurflenni papur ac yn eu hanfon atom inni gael eu prosesu a chasglu’r data ynghyd er mwyn eu dadansoddi. Er bod y dull hwn wedi hen ennill ei blwyf, nid dyma’r ffordd fwyaf effeithlon o gasglu’r wybodaeth ac nid dyma’r ffordd hawsaf, o reidrwydd, i ffermwyr roi gwybodaeth inni.

Parhau i ddarllen

Strategaeth Ddigidol i Gymru: Cenhadaeth 2 – Yr Economi Ddigidol

Post gan Lee Waters AS, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Read this post in English

Dyma’r trydydd mewn cyfres o flogiau sy’n amlinellu’n huchelgais a’n cynlluniau ar gyfer ein Strategaeth Ddigidol i Gymru. Gweler y blog rhagarweiniol am ragor o gefndir a Chenhadaeth 1 ar wasanaethau digidol am yr hyn yr ydym wedi’i gyhoeddi hyd yn hyn. 

Cenhadaeth 2 – Sbarduno twf economaidd, cynhyrchiant a chydnerthedd drwy groesawu a manteisio ar arloesedd digidol.

Fel yr wyf wedi dweud eisoes yn fy mlog cyntaf, mae ‘digidol’ yn ymwneud â mwy na thechnoleg yn unig – mae’n ymwneud â phobl hefyd. Mae hynny yr un mor wir yn achos ein heconomi.

Wrth inni ddod allan o’r pandemig ac ymadael â’r UE, bydd arloesedd digidol yn parhau’n rym a fydd yn tarfu ar ein bywydau. Ond mae manteision i hynny. Bydd yn golygu na fydd yn rhaid i bobl ymgymryd â thasgau bob dydd dibwys a bydd yn eu galluogi i fod yn fwy creadigol a chynhyrchiol. Bydd yn cefnogi swyddi sgiliau uwch y dyfodol. Bydd yn agor marchnadoedd newydd ar gyfer masnach. Bydd yn helpu i sbarduno economi llesiant ar gyfer pobl a busnesau Cymru. 

Parhau i ddarllen

Blog Gwadd: Datgloi pŵer data iechyd i Gymru

Read this post in English

Yn y blog gwadd hwn dysgwch am nodau’r Adnodd Data Cenedlaethol (NDR) a sut gallwch gofrestru i glywed mwy drwy eu cyfres weminar.

Mae darparwyr iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru wedi wynebu heriau capasiti digynsail trwy gydol yr ymateb i’r pandemig. Mae’r cyfryngau wedi cyfeirio at ymateb yn seiliedig ar ddata i’r gwaith o fodelu a rhagweld   Mae clinigwyr wedi siarad am yr angen i gael y data cywir ar yr amser cywir ac yn y fformat cywir er mwyn gwneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth. Yng Nghymru, rydym yn cymryd cam mawr ymlaen i fynd i’r afael â’r heriau hyn gyda’r Adnodd Data Cenedlaethol (NDR).

Parhau i ddarllen

Strategaeth Ddigidol i Gymru: Cenhadaeth 1 – Gwasanaethau Digidol

Post gan Glyn Jones, Prif Swyddog Digidol, Llywodraeth Cymru

Read this page in English

Dyma’r ail mewn cyfres o flogiau sy’n amlinellu yr uchelgeisiau a’r cynlluniau ar gyfer ein Strategaeth Ddigidol i Gymru.  Gweler y blog cyflwyno am ragor o gefndir. 

Cenhadaeth 1 – Gwasanaethau Digidol: Darparu a moderneiddio gwasanaethau i safon cyffredin fel eu bod yn syml, yn ddiogel a chyfleus 

Fel y dywedodd Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth yn ei flog cyflwyno yn gynharach yr wythnos hon, mae gwasanaethau digidol yn fwy am bobl a ffordd o feddwl na thechnoleg.  Mae’n ymwneud â moderneiddio gwasanaethau o fewn sefydliadau a darparu gwasanaethau ar draws ffiniau sefydliadol yn seiliedig ar anghenion defnyddwyr. 

Parhau i ddarllen

Strategaeth Ddigidol i Gymru – gosod y cyd-destun

Post gan Lee Waters AS, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Read this page in English

Nid yw’n ymwneud yn unig â chyfrifiaduron. Gadewch i ni fod yn glir am hynny o’r dechrau.

Mae’r term ‘digidol’ yn cwmpasu llawer, ond yn ei hanfod mae’n ymwneud â defnyddio technoleg i wneud pethau’n well – i wneud cwmnïau’n fwy cynhyrchiol neu i greu cynnyrch a marchnadoedd newydd, yn ogystal â datblygu gwasanaethau sy’n diwallu anghenion cwsmeriaid.

Parhau i ddarllen