Strategaeth Ddigidol i Gymru: Cenhadaeth 3 – Data a Chydweithredu

Post gan Glyn Jones, Prif Swyddog Digidol, Llywodraeth Cymru

Read this post in English

Dyma’r pedwerydd mewn cyfres o flogiau sy’n amlinellu’r uchelgeisiau a’r cynlluniau ar gyfer ein Strategaeth Ddigidol i Gymru. Mae rhagor o wybodaeth yn y postiadau eraill yn y gyfres: blog rhagarweiniol ; Cenhadaeth 1 ; Cenhadaeth 2.

Cenhadaeth 3 – Data a Chydweithredu: Mae gwasanaethau’n cael eu gwella drwy gydweithio, gyda data a gwybodaeth yn cael eu defnyddio a’u rhannu

Pan fyddwn yn ystyried sut y gallwn wneud pethau’n well yn ddigidol, rydym yn aml yn anwybyddu pwysigrwydd data. Mae data’n sail i bopeth digidol – boed yn ddata a roddwn i mewn, fel y cyfrinair i gael mynediad at fancio ar-lein, neu’r data sy’n dod allan, fel rhagolygon y tywydd ar gyfer y diwrnod canlynol.

Parhau i ddarllen

Hau’r hadau ar gyfer casglu data’n ddigidol

Read this page in English

Fel y byddech yn ei ddisgwyl, yma yn Llywodraeth Cymru rydym yn casglu amrywiaeth eang o ddata, ac un o’n harolygon mwyaf hirhoedlog yw Arolwg Amaethyddol Cymru sydd wedi bod ar waith ers 1867! Mae hwn yn arolwg mawr, a bob blwyddyn, mae ffermwyr yn rhoi llawer o wybodaeth inni am eu tir, eu da byw a’r bobl sy’n gweithio ar eu ffermydd yng Nghymru.

Mae pethau wedi symud ymlaen gryn dipyn ers 1867 ac eleni, aethon ni ati i roi cynnig ar ddefnyddio technoleg ddigidol i gasglu’r wybodaeth hon. Tan eleni, byddai ffermwyr yn llenwi ffurflenni papur ac yn eu hanfon atom inni gael eu prosesu a chasglu’r data ynghyd er mwyn eu dadansoddi. Er bod y dull hwn wedi hen ennill ei blwyf, nid dyma’r ffordd fwyaf effeithlon o gasglu’r wybodaeth ac nid dyma’r ffordd hawsaf, o reidrwydd, i ffermwyr roi gwybodaeth inni.

Parhau i ddarllen

Strategaeth Ddigidol i Gymru: Cenhadaeth 2 – Yr Economi Ddigidol

Post gan Lee Waters AS, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Read this post in English

Dyma’r trydydd mewn cyfres o flogiau sy’n amlinellu’n huchelgais a’n cynlluniau ar gyfer ein Strategaeth Ddigidol i Gymru. Gweler y blog rhagarweiniol am ragor o gefndir a Chenhadaeth 1 ar wasanaethau digidol am yr hyn yr ydym wedi’i gyhoeddi hyd yn hyn. 

Cenhadaeth 2 – Sbarduno twf economaidd, cynhyrchiant a chydnerthedd drwy groesawu a manteisio ar arloesedd digidol.

Fel yr wyf wedi dweud eisoes yn fy mlog cyntaf, mae ‘digidol’ yn ymwneud â mwy na thechnoleg yn unig – mae’n ymwneud â phobl hefyd. Mae hynny yr un mor wir yn achos ein heconomi.

Wrth inni ddod allan o’r pandemig ac ymadael â’r UE, bydd arloesedd digidol yn parhau’n rym a fydd yn tarfu ar ein bywydau. Ond mae manteision i hynny. Bydd yn golygu na fydd yn rhaid i bobl ymgymryd â thasgau bob dydd dibwys a bydd yn eu galluogi i fod yn fwy creadigol a chynhyrchiol. Bydd yn cefnogi swyddi sgiliau uwch y dyfodol. Bydd yn agor marchnadoedd newydd ar gyfer masnach. Bydd yn helpu i sbarduno economi llesiant ar gyfer pobl a busnesau Cymru. 

Parhau i ddarllen

Blog Gwadd: Datgloi pŵer data iechyd i Gymru

Read this post in English

Yn y blog gwadd hwn dysgwch am nodau’r Adnodd Data Cenedlaethol (NDR) a sut gallwch gofrestru i glywed mwy drwy eu cyfres weminar.

Mae darparwyr iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru wedi wynebu heriau capasiti digynsail trwy gydol yr ymateb i’r pandemig. Mae’r cyfryngau wedi cyfeirio at ymateb yn seiliedig ar ddata i’r gwaith o fodelu a rhagweld   Mae clinigwyr wedi siarad am yr angen i gael y data cywir ar yr amser cywir ac yn y fformat cywir er mwyn gwneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth. Yng Nghymru, rydym yn cymryd cam mawr ymlaen i fynd i’r afael â’r heriau hyn gyda’r Adnodd Data Cenedlaethol (NDR).

Parhau i ddarllen

Strategaeth Ddigidol i Gymru: Cenhadaeth 1 – Gwasanaethau Digidol

Post gan Glyn Jones, Prif Swyddog Digidol, Llywodraeth Cymru

Read this page in English

Dyma’r ail mewn cyfres o flogiau sy’n amlinellu yr uchelgeisiau a’r cynlluniau ar gyfer ein Strategaeth Ddigidol i Gymru.  Gweler y blog cyflwyno am ragor o gefndir. 

Cenhadaeth 1 – Gwasanaethau Digidol: Darparu a moderneiddio gwasanaethau i safon cyffredin fel eu bod yn syml, yn ddiogel a chyfleus 

Fel y dywedodd Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth yn ei flog cyflwyno yn gynharach yr wythnos hon, mae gwasanaethau digidol yn fwy am bobl a ffordd o feddwl na thechnoleg.  Mae’n ymwneud â moderneiddio gwasanaethau o fewn sefydliadau a darparu gwasanaethau ar draws ffiniau sefydliadol yn seiliedig ar anghenion defnyddwyr. 

Parhau i ddarllen

Strategaeth Ddigidol i Gymru – gosod y cyd-destun

Post gan Lee Waters AS, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Read this page in English

Nid yw’n ymwneud yn unig â chyfrifiaduron. Gadewch i ni fod yn glir am hynny o’r dechrau.

Mae’r term ‘digidol’ yn cwmpasu llawer, ond yn ei hanfod mae’n ymwneud â defnyddio technoleg i wneud pethau’n well – i wneud cwmnïau’n fwy cynhyrchiol neu i greu cynnyrch a marchnadoedd newydd, yn ogystal â datblygu gwasanaethau sy’n diwallu anghenion cwsmeriaid.

Parhau i ddarllen

Myfyrdodau arweinydd digidol newydd

Read this page in English

Yr wythnos hon mae hi’n Wythnos Arweinwyr Digidol. Dyma adeg addas felly i ysgrifennu fy mlog cyntaf fel Prif Swyddog Digidol Llywodraeth Cymru wedi imi ddechrau yn y swydd ym mis Gorffennaf (nid y “100 diwrnod cyntaf” enwog y mae gwleidyddion yn cyfeirio ato, ond ddim yn bell chwaith). Mae’r misoedd cyntaf wedi bod fel corwynt wrth imi ddysgu beth sy’n digwydd ar draws y sefydliad ac yn allanol, gan geisio datblygu darnau allweddol o waith sy’n bwysig i ni o ran ymateb i’r pandemig a pharatoi ar gyfer y dyfodol. Fel mewn llawer o weithleoedd eraill, rydym wedi bod yn gweithio gartref yn bennaf ers mis Mawrth, wrth gwrs. Mae manteision aruthrol i hyn, y manylwyd arnynt dros y misoedd diwethaf, ond mae dechrau mewn swydd newydd yn y cyfnod hwn a methu dod i gysylltiad wyneb yn wyneb gyda fy nhimau newydd yn brofiad gwahanol iawn!

Parhau i ddarllen

Datgloi gwerth ein gwybodaeth gyda gwyddoniaeth data

Read this blog in English

Beth yw gwyddoniaeth data?  Nid wyf yn credu bod ateb cyffredinol i beth yn union yw hyn – ond trwy ei ddefnyddio gallwn ddarparu gwybodaeth am bron pob math o wybodaeth.  Bu nifer o sefydliadau’r sector cyhoeddus yn datblygu eu gallu o ran gwyddoniaeth data, ac yn ôl ym mis Ebrill sefydlwyd yr uned ddata o fewn Llywodraeth Cymru.  Mae’r blog hwn yn gyflwyniad i’r uned. 

Parhau i ddarllen