Creu offer gwyddor data

Read this blog in English

Y blog hwn yw’r trydydd mewn cyfres sy’n cyflwyno rhywfaint o’r gwaith rydym wedi bod yn ei wneud yn Uned Gwyddor Data Llywodraeth Cymru. Mae llawer o’r gwaith a wnawn fel gwyddonwyr data yn cynnwys dadansoddi data mewn rhyw ffordd, ond rydym hefyd yn hoffi datblygu offer sy’n helpu pobl i weithio gyda data. Dyma ychydig o enghreifftiau o bethau rydyn ni wedi bod yn eu datblygu.

Parhau i ddarllen

Diweddariad Gwyddor Data: ansawdd rhyngrwyd – defnyddio gwybodaeth newydd

Read this blog in English

Croeso i ail ran ein cyfres o flogiau sydd yn cyflwyno rhai o’r prosiectau sydd ar waith yn yr Uned Gwyddor Data. Cyhoeddwyd Rhan 1 yr wythnos diwethaf

Bydd y blog hwn yn dilyn prosiect sydd yn ymchwilio i’r defnydd o ddata profion cyflymder rhyngrwyd i gefnogi’r wybodaeth sy’n bodoli eisoes o ran y ddarpariaeth ar hyd a lled Cymru.

Parhau i ddarllen

Prosiectau Gwyddor Data: Nodi a disgrifio clystyrau o amddifadedd

Read this blog in English

Er bod ystadegau cywir ac amserol bob amser wedi cael eu cydnabod fel mewnbwn allweddol i benderfyniadau a llunio polisïau o ansawdd da o fewn y llywodraeth, mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi golygu bod data yn hynod bwysig o ran strategaeth ac adrodd mewn ffordd newydd oherwydd COVID-19. Mae awydd y cyhoedd am ddata wedi cynyddu ac mae cynhyrchion fel dangosfyrddau data yn cael eu defnyddio’n aml gan bobl nad ydynt efallai wedi cymryd rhan ym maes casglu data o’r blaen.

Parhau i ddarllen

Diweddariad gan y Prif Ystadegydd: cynlluniau ar gyfer ystadegau brechu COVID-19

Read this page in English

Ar ôl yr hyn a fu’n flwyddyn anodd, mae’n siŵr y bydd y ffaith fod y rhaglen frechu ar y gweill yn belydr o obaith i lawer. Yn sgil hyn, mae cryn ddiddordeb yn hynt y broses, a llawer o bobl eisiau gwybod pryd y byddant hwy neu aelodau o’u teulu yn cael brechiad (os nad ydynt wedi cael un eisoes). Yn y blog hwn, sydd wedi’i ysgrifennu ar y cyd gan epidemiolegwyr yn Iechyd Cyhoeddus Cymru ac ystadegwyr yn Llywodraeth Cymru, rydym am nodi’r hyn y gallwch ddisgwyl ei weld mewn data brechu dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf.

Parhau i ddarllen

Strategaeth Ddigidol Cymru: Diolch am eich sylwadau

Wedi’i bostio gan Glyn Jones, Prif Swyddog Digidol, Llywodraeth Cymru

Read this page in English

Rydym bellach wedi gorffen cyhoeddi’r gyfres o flogiau ar Strategaeth Ddigidol Cymru. Mae’r chwe amcan yn disgrifio ein huchelgais ar gyfer creu Cymru ddigidol, y canlyniadau yr hoffem eu cyflawni a’r camau gweithredu a fydd yn eu gwireddu.

Parhau i ddarllen

Strategaeth Ddigidol i Gymru: Cenhadaeth 6 – Sgiliau Digidol

Post gan Huw Morris, Cyfarwyddwr Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes

Read this post in English

Dyma’r pumed mewn cyfres o flogiau sy’n amlinellu’r uchelgeisiau a’r cynlluniau ar gyfer ein Strategaeth Ddigidol i Gymru. Mae rhagor o wybodaeth yn y postiadau eraill yn y gyfres: blog rhagarweiniol; Cenhadaeth 1; Cenhadaeth 2; Cenhadaeth 3; Cenhadaeth 4; Cenhadaeth 5.

Cenhadaeth 6 – Creu gweithlu sydd â’r sgiliau digidol, y galluogrwydd a’r hyder i ragori yn y gweithle ac mewn bywyd bob dydd.

Dyma’r olaf yn ein cyfres o flogiau am y cenadaethau yn ein strategaeth ddigidol. Ond nid dyma’r lleiaf o bell ffordd. Mae sgiliau a chymhwysedd digidol yn hanfodol i bob agwedd ar y strategaeth hon, er mwyn datblygu hyder pobl i ddefnyddio technolegau digidol mewn bywyd bob dydd, arwain trawsnewid digidol ar draws ein gwasanaethau cyhoeddus a gwella rhagolygon swyddi. Dyna pam mae gwella sgiliau digidol yn sail i’r strategaeth gyfan.

Parhau i ddarllen

Strategaeth Ddigidol i Gymru: Cenhadaeth 5 – Cysylltedd Digidol

Postiad gan Lee Waters MS, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Read this post in English

Dyma’r chweched mewn cyfres o flogiau sy’n amlinellu’r uchelgeisiau a’r cynlluniau ar gyfer ein Strategaeth Ddigidol i Gymru. Ceir rhagor o wybodaeth yn y postiadau eraill yn y gyfres: blog rhagarweiniol ; Cenhadaeth 1 ; Cenhadaeth 2 ; Cenhadaeth 3.; Cenhadaeth 4.

Cenhadaeth 5: Cefnogir gwasanaethau gan seilwaith cyflym a dibynadwy

Ym mhob man o’n cwmpas, mae technoleg ddigidol yn sbarduno gwelliannau ym mron pob agwedd ar ein bywydau.  Wrth gwrs, ni all unrhyw ddigideiddio ddigwydd heb y seilwaith sylfaenol sy’n cysylltu ein cyfrifiaduron, ein dyfeisiau a’n gwasanaethau ar-lein.

Mae Covid wedi amlygu’r angen am fwy o gyflymder cysylltedd a mynediad band eang, ac wrth i ni barhau i gadw pellter cymdeithasol, rydym yn dod yn fwy dibynnol ar wasanaethau digidol ar gyfer gweithio gartref, e-ddysgu, mynychu apwyntiadau meddygon teulu rhithwir, digwyddiadau ar-lein a llawer mwy.  Ers dechrau’r pandemig, mae angen i lawer mwy o bobl gael mynediad at wasanaethau cyhoeddus ar-lein, a bu mwy o ddibyniaeth ar y rhyngrwyd am wybodaeth a chyngor sydd wedi sbarduno trawsnewid mewn gwasanaethau digidol.

Parhau i ddarllen

Strategaeth Ddigidol i Gymru: Cenhadaeth 4 – Cynhwysiant Digidol

Postiad gan Julie James, AS, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Read this post in English

Dyma’r pumed mewn cyfres o flogiau sy’n amlinellu’r uchelgeisiau a’r cynlluniau ar gyfer ein Strategaeth Ddigidol i Gymru. Mae rhagor o wybodaeth yn y postiadau eraill yn y gyfres: blog rhagarweiniol ; Cenhadaeth 1 ; Cenhadaeth 2 ; Cenhadaeth 3.

Cenhadaeth 4: rhoi’r cymhelliant, y mynediad, y sgiliau a’r hyder i bobl ymgysylltu â byd cynyddol ddigidol, yn seiliedig ar eu hanghenion

Rwy’n eiriolwr brwd dros gynhwysiant ddigidol. Mae’r pandemig wedi tynnu sylw at ein dibyniaeth ar ddigidol – boed hynny i gael mynediad at wasanaethau iechyd, cadw mewn cysylltiad ag anwyliaid neu gynnal gweithgareddau dyddiol arferol fel archebu bwyd.

Fodd bynnag i’r rhai nad ydynt yn hyderus yn ddigidol, mae’r ddibyniaeth fwy hon ar ddigidol wedi pwysleisio’r rhaniad digidol sy’n ehangu’n gynyddol. Nid yw cynhwysiant digidol bellach yn ‘braf i’w gael’. Mae’n hanfodol bod yn rhan o gymdeithas fodern. Dyna pam y mae’n sail i’r holl deithiau yn ein strategaeth ddigidol.

Parhau i ddarllen