Diweddariad y Prif Ystadegydd: cymharu ystadegau perfformiad y GIG ar draws y DU

Read this page in English

Mae darpariaeth gwasanaethau iechyd wedi’i ddatganoli ar draws pedair gwlad y Deyrnas Unedig. O ganlyniad, mae’r ffordd rydym yn mesur gweithgarwch a pherfformiad y GIG ym mhob gwlad yn amrywio, er mwyn adlewyrchu gwahanol flaenoriaethau polisi ac amgylchiadau pob gwlad. Er bod tebygrwydd yn y mathau o ddata a gesglir, mae gwahaniaethau pwysig hefyd o ran yr hyn sy’n cael ei gynnwys a’r diffiniadau, sy’n golygu’n aml nad yw’n bosib cymharu’r prif ystadegau’n uniongyrchol. Fodd bynnag, deallwn fod diddordeb mawr yn y cymariaethau hyn, felly mae’r erthygl hwn yn ceisio cynnig cyngor ynglŷn â sut i wneud hyn.

Parhau i ddarllen

Hoffech chi ddefnyddio eich sgiliau digidol a thechnoleg i helpu poblogaeth Cymru?

Read this page in English

Os felly, mae nawr yn gyfnod cyffrous i ymuno â’r proffesiwn Digidol, Data a Thechnoleg (DDAT) yn Llywodraeth Cymru. Rydym yn chwilio am bobl ag amrywiaeth o sgiliau gwahanol i helpu i gefnogi’r gwaith o drawsnewid gwasanaethau’n ddigidol i ddinasyddion, trawsnewid ein ffyrdd mewnol o weithio, a rheoli a datblygu ein seilwaith a’n gwasanaethau technegol yn Llywodraeth Cymru.

Parhau i ddarllen

Diweddariad y Prif Ystadegydd: maint poblogaeth Cymru yw…

Read this page in English

Mae heddiw’n garreg filltir bwysig wrth ryddhau data Cyfrifiad 2021. Ar 28 Mehefin, cyhoeddodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) ganlyniadau cyntaf Cyfrifiad 2021 ar gyfer Gymru. Mae’r canlyniadau cyntaf hyn yn cynnwys amcangyfrifon poblogaeth wedi’u talgrynnu ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru, yn ôl rhyw a grwpiau oedran pum mlynedd. Mae’r datganiad hefyd yn cynnwys amcangyfrifon aelwydydd, a gwybodaeth am ddwysedd y boblogaeth.

Parhau i ddarllen

Diweddariad y Prif Ystadegydd: yn symud o bandemig i endemig, beth mae hyn yn ei olygu ar gyfer yr ystadegau COVID-19

Read this page in English

Ar 4 Mawrth 2022, cyhoeddwyd ‘Gyda’n gilydd tuag at ddyfodol mwy diogel: COVID-19: cynllun pontio hirdymor Cymru o bandemig i endemig’. Mae’r cynllun hwn yn esbonio bod y cysylltiad rhwng haint COVID-19, salwch difrifol, derbyniadau i’r ysbyty a marwolaeth wedi gwanhau’n sylweddol. Mae hyn yn golygu y gallwn ddechrau symud y tu hwnt i ymateb argyfwng i’r pandemig a chynllunio dyfodol lle rydym yn symud yn raddol i fyw’n ddiogel gyda’r coronafeirws, yn yr un modd ag yr ydym yn byw gyda nifer o glefydau heintus arall.

Parhau i ddarllen

Diweddariad gan y Prif Ystadegydd: egluro ystadegau gweithgarwch a pherfformiad y GIG

Wedi’i ddiweddaru ar 21 Gorffennaf 2022 i gynnwys gwybodaeth ar ddata newydd.

Read this page in English

Cyhoeddwyd y nodyn blog hwn ym mis Mawrth 2022 yn wreiddiol i esbonio sut rydym yn mesur gweithgarwch a pherfformiad y GIG. Mae’r  nodyn wedi’i ddiweddaru heddiw i gynnwys datblygiadau newydd ar mesur y nifer o gleifion sy’n aros am driniaeth.

Parhau i ddarllen

Blog gwadd: beth sy’n digwydd o dan ein traed?

Greg Garner, Asset Owner Engagement Manager for Wales, Atkins

Read this page in English

Mae’r Gofrestr Asedau Tanddaeraol Cenedlaethol (NUAR) yn enghraifft wych o sut mae gwasanaethau digidol, data a thechnoleg yn gallu cael eu defnyddio i wella bywydau pobl yng Nghymru, ac mae’n gwbl gyson â’r Strategaeth Ddigidol i Gymru. Dysgwch fwy am y buddion posibl a’r cynnydd a wnaed hyd yn hyn.

Parhau i ddarllen

O Wenyn i Goed a phopeth yn y canol – Cymru’n defnyddio’r Rhyngrwyd Pethau

Read this post in English

Mae’r ‘Rhyngrwyd Pethau’ neu ‘IoT’ wedi dod yn ymadrodd cyffredin yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Efallai ei fod yn ymddangos yn haniaethol iawn, a dim byd i’w wneud â’ch bywydau bob dydd, neu efallai nad ydych erioed wedi clywed amdano hyd yn oed. Ond ydych chi’n gwisgo Fitbit i ddal eich camau bob dydd a gwneud yn siŵr eich bod yn symud digon? Neu efallai y bydd eich Alexa dibynadwy yn eich atgoffa i godi llaeth ar eich ffordd adref yn nes ymlaen? Wel, heb wybod hyd yn oed, rydych chi wedi bod yn cysylltu â’r Rhyngrwyd Pethau.

Parhau i ddarllen

Diweddariad gan y Prif Ystadegydd: sut y mae’r pandemig wedi newid addysg ôl-16

Read this page in English

Mae’r pandemig wedi gwneud i ni feddwl yn wahanol am y mathau o ddadansoddiadau yr ydym yn eu cynhyrchu, gyda llawer o’n cyhoeddiadau ystadegol arferol yn newid er mwyn adlewyrchu amgylchiadau newydd neu bynciau o ddiddordeb. I roi ond un enghraifft o hyn, rydym wedi cyhoeddi dadansoddiad newydd yr wythnos hon sy’n edrych ar yr effaith ar ddysgwyr mewn addysg ôl-16.

Parhau i ddarllen

Prentisiaeth Digidol, Data a Thechnoleg – nid yw fyth yn rhy hwyr!

Read this page in English

Llun o Jane, Prentis Digidol, Data a Thechnoleg

Efallai ei fod yn ymddangos yn ddewis rhyfedd a minnau yn ganol oed. Prentisiaeth? Ym maes Digidol, Data a Thechnoleg? Pan es i amdani yn 2020, doedd gen i ddim syniad mewn gwirionedd beth oedd o fy mlaen. Er hynny, dyma un o’r penderfyniadau gorau imi eu gwneud.

Felly, pam dewis prentisiaeth?

Roeddwn i wedi bod yn gweithio am flynyddoedd lawer fel cynorthwyydd addysgu anghenion arbennig. Wedi i fy mhlant fy hun ddechrau gadael y nyth, roeddwn yn chwilio am her newydd ar gyfer cyfnod nesaf fy mywyd. Roeddwn i’n awyddus i ddod o hyd i yrfa a fyddai’n rhoi boddhad imi, cyfle i ddysgu sgiliau newydd, gyrfa lle byddai’r gwaith caled a’r ymdrech yn werth ei wneud. Er nad oedd gen i brofiad blaenorol ym maes Digidol, Data a Thechnoleg, cefais fy nenu gan yr ystod o yrfaoedd a oedd ar gael a’r cyfle i ennill cymwysterau tra’r oeddwn i’n gweithio, ynghyd â’r oriau gwaith hyblyg a oedd yn cael eu cynnig.

Parhau i ddarllen

Strategaeth Ddigidol i Gymru: blwyddyn yn ddiweddarach

Wedi’i bostio gan Glyn Jones, Prif Swyddog Digidol, Llywodraeth Cymru

Read this page in English

Mae bron i flwyddyn wedi mynd heibio ers i’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, Lee Waters AS, gyhoeddi Strategaeth Ddigidol i Gymru sy’n nodi ein huchelgais i ddefnyddio dull digidol i wneud pethau’n well i bobl, gwasanaethau cyhoeddus a chymuned fusnes Cymru.

Parhau i ddarllen