Diweddariad gan y Prif Ystadegydd: Deall newidiadau i ddata addysg

Read this blog in English

Heddiw rydym wedi cyhoeddi canlyniadau terfynol Cyfnod Allweddol 4 2017 ar gyfer disgyblion ysgolion uwchradd yng Nghymru. Ar yr adeg hon o’r flwyddyn, mae’n werth rhoi’r perfformiad cenedlaethol yn ei gyd-destun, boed drwy gymharu Cymru â gwlad arall neu drwy edrych ar dueddiadau dros amser. Gwnaed nifer o newidiadau yn ystod y blynyddoedd diwethaf i’r ffordd y caiff mesurau perfformiad eu cyfrifo, ac yn y blog hwn rwyf am ddisgrifio effaith y newidiadau hyn ar ein gallu i gymharu. Parhau i ddarllen

Diweddariad gan y Prif Ystadegydd: Mesur Llesiant Cymru a y Newyddion diweddaraf am Gyfrifiad 2021

Read this blog in English

Mesur Llesiant Cymru

Llesiant Cymru: Cofnod adroddiadAr 25 Medi, cyhoeddais yr adroddiad blynyddol cyntaf ar Lesiant Cymru. Roedd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn gofyn inni adrodd yn flynyddol ar hynt y gwaith o gyflawni’r nodau llesiant cenedlaethol, gan gyfeirio at y dangosyddion cenedlaethol.

Roedd yn rhoi darlun o gyflwr llesiant y genedl a’r tueddiadau diweddar. Mae’r prif negeseuon i’w gweld yn y Slideshare hwn ac mae’r adroddiad llawn.

Parhau i ddarllen

Diweddariad y Prif Ystadegydd – Chwefror 2017

Read this blog in English

Llenwi bylchau yn ein gwybodaeth am gyflwr tai yng Nghymru

Cyn y Nadolig, cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig y bydd cyllid ar gael ar gyfer rhaglen waith dair blynedd i lenwi’r bwlch yn ein gwybodaeth am gyflwr tai yng Nghymru.  O ystyried mai Arolwg Eiddo Byw yng Nghymru 2008 oedd y tro diwethaf i ddata cynhwysfawr gael eu casglu ar gyflwr tai yng Nghymru, dyma gam pwysig tuag at lenwi un o’r bylchau mawr mewn tystiolaeth y mae defnyddwyr yn aml yn ei godi gyda mi.

Parhau i ddarllen