Ai dim ond opsiwn i bobl ifanc sy’n gadael yr ysgol yw prentisiaethau? #nidrhyhennebiddysgu #olddognewtricks

Newid gyrfa a chychwyn Prentisiaeth Ddigidol, Data a Thechnoleg

Read this page in English

Sut gyrhaeddais i yma?

Llun o Ted, Prentis Digidol, Data a TechnolegRoeddwn yn Rheolwr Prosiect i BT am 25 mlynedd, a 12 mis yn ôl roedd cyfle i mi dderbyn telerau dileu swydd.

Roeddwn i wedi mwynhau fy ngyrfa efo BT, ond roeddwn i’n teimlo fy mod, ar ôl treulio’r 10-15 mlynedd flaenorol yn rheoli prosiectau a oedd yn cyflwyno seilwaith TG, eisiau cyfle ‘i weld pethau o’r ochr arall’ ac i ymwneud â’r ochr dechnegol o’r byd TGCh.

Pan ymunais â BT yn 1994, cefais gyflwyniad byr i fyd datblygu a chyflwyno meddalwedd ond aeth fy llwybr gyrfa â fi yn sydyn iawn i gyfeiriad Rheoli Prosiectau… yn fuan iawn, roedd fy sgiliau technolegol yn rhydu. Fyddwn i’n newid dim …. ond rwy’n aml yn meddwl lle fyddwn i nawr petawn i wedi dilyn y llwybr technegol.

Felly, yn Awst 2018 penderfynais gytuno i adael BT ym mis Chwefror 2019. Roedd hynny’n golygu bod gen i 6 mis i gynllunio gyrfa newydd ac ymgeisio am rolau TGCh newydd. Profiad brawychus a chyffrous ar y pryd.

Doeddwn i ddim yn gwybod ar y pryd pan oeddwn i’n mynd i swyddfa Gyrfa Cymru i wneud hyfforddiant ReAct (hyfforddiant ar ôl dileu swydd), y byddwn i’n cydweithio â’r sefydliadau a’r timau hyn ar ôl i mi ymuno â Llywodraeth Cymru .

Pan welais yr hysbyseb am y Brentisiaeth gyda Llywodraeth Cymru, roedd gen i ddiddordeb ar unwaith… Pam? Oherwydd eu bod eisiau pobl â diddordeb mewn TGCh ond nid o reidrwydd ag unrhyw gymwysterau blaenorol mewn TGCh. Roedd yn ymddangos yn gyfle gwych i ymuno â sefydliad gydag ymrwymiad clir i hyfforddi staff newydd yn y byd digidol sy’n datblygu’n gyflym.


Ond ai dim ond rhywbeth i bobl ifanc sydd wedi gadael yr ysgol yw prentisiaeth?

A minnau’n 46 oed, roeddwn yn poeni nad oedd prentisiaeth yn opsiwn i bobl fy oedran i. Ond nid oeddwn am golli cyfle, felly ffoniais y rhif ar yr hysbyseb. Yn rhyfedd iawn, roeddwn â chywilydd yn holi:

“… ydi hon yn swydd ….. i ….. i bobl hŷn hefyd?”.

Ymlaciais o glywed y person cyfeillgar o Lywodraeth Cymru ar ben arall y ffôn yn dweud (gan weld y cwestiwn ychydig yn ddoniol)

…. ydi, mae pobl o bob oed a chefndir yn rhan o’r cynlluniau prentisiaeth…. gorau po fwyaf! ”.

Felly gwnes gais …… ac roeddwn wrth fy modd pan glywais fy mod yn un o’r 10 o bobl a fu’n llwyddiannus.


Ar hyn o bryd, rwy’n…

Dechreuais fy lleoliad prentisiaeth ym maes Sgiliau ac Addysg Uwch gyda’r tîm sy’n gyfrifol am greu systemau TGCh. Roedd hyn yn gyffrous i mi gan y byddwn yn cael y cyfle i weithio â datblygwyr meddalwedd a’r rhai sy’n eu profi, a gobeithio dechrau datblygu sgiliau a phrofiad o ddatblygu a phrofi meddalwedd a rhoi cymorth i ddefnyddwyr.

Hyd yn hyn rwyf wedi:

  • gwneud gwaith ar ofynion defnyddiwr
  • datrys ymholiadau
  • profi gyda ddefnyddwyr
  • mynd i Hyfforddiant

Yr hyn rwyf wedi ei fwynhau fwyaf hyd yma yw’r cyfle i ddysgu am ieithoedd rhaglennu gwahanol ac, rwyf eisoes wedi cael hyfforddiant ar-lein ar SQL, C#, .NET, Python a XML.

Mae’r tîm cyfan wedi bod yn hynod groesawgar ac wedi fy annog i ofyn cwestiynau a gwneud ceisiadau i’w cysgodi.


Newid gyrfa  … Prentisiaethau  …. Llywodraeth Cymru ?

Felly, os wyt ti’n ystyried newid gyrfa, paid byth â meddwl ei bod yn rhy hwyr… Nid rhy hen neb i ddysgu!

Rwy’n argymell y cynllun Prentisiaeth Llwybr Digidol, Data a Thechnoleg fel cyfle gwych i ddatbygu sgiliau digidol newydd mewn amgylchedd cefnogol.

Post gan Ted Diment, Prentis Digidol Data a Thechnoleg

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: