Diweddariad gan y Prif Ystadegydd: sut y mae’r pandemig wedi newid addysg ôl-16

Read this page in English

Mae’r pandemig wedi gwneud i ni feddwl yn wahanol am y mathau o ddadansoddiadau yr ydym yn eu cynhyrchu, gyda llawer o’n cyhoeddiadau ystadegol arferol yn newid er mwyn adlewyrchu amgylchiadau newydd neu bynciau o ddiddordeb. I roi ond un enghraifft o hyn, rydym wedi cyhoeddi dadansoddiad newydd yr wythnos hon sy’n edrych ar yr effaith ar ddysgwyr mewn addysg ôl-16.

Rydych yn ymwybodol rwy’n siŵr o’r cynnydd a fu mewn graddau Safon Uwch y llynedd, ond mae llawer mwy yn digwydd mewn addysg ôl-16 na’r hyn sydd yn y penawdau. Rydym wedi cyhoeddi adroddiad sy’n edrych yn ehangach ar y deilliannau i ddysgwyr. Dyma rai o’r pethau yr ydym wedi ei ddysgu.

Mae’r math o addysg sy’n wynebu disgyblion sy’n gadael Blwyddyn 11 wedi newid

Yn ystod y pandemig, roedd pobl yn gofyn i ni beth sy’n digwydd i ddysgwyr ar ôl Blwyddyn 11. Felly, rydym wedi datblygu ystadegau  newydd i weld lle aeth dysgwyr Blwyddyn 11 ar ddechrau’r flwyddyn academaidd newydd.

Nid oes newid mawr wedi bod yng nghyfran y dysgwyr o Flwyddyn 11 sy’n mynd ymlaen i addysg ôl-16, ond mae’r hyn y maent yn ei wneud wedi newid.

Yn ystod y pandemig mae mwy o ddysgwyr wedi bod yn dilyn cwrs Safon Uwch ac wedi mynd ymlaen i’r chweched dosbarth. Er hynny, mae mwy o bobl yn gadael neu’n newid rhaglen. Pan fo dysgwyr yn newid rhaglenni, maent yn fwy tebygol o symud i raglen lefel is.

Siart 1: Math o raglen a astudir gan ddisgyblion o Flwyddyn 11 sydd wedi symud ymlaen i addysg ôl-16 yng Nghymru, yn ôl blwyddyn academaidd ôl-16

Roedd disgyblion Blwyddyn 11 oedd yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim (sy’n dangos anfantais) yn fwy tebygol nag o’r blaen o fynd ymlaen i addysg ôl-16 yn 2021/22. Ond maent hefyd wedi bod yn fwy tebygol o adael addysg.

Yn yr un modd, rydym wedi dechrau tracio beth sy’n digwydd i ddysgwyr AS a dysgwyr galwedigaethol ar ôl iddynt orffen eu rhaglenni. Roedd dysgwyr UG yn fwy tebygol o fynd ymlaen i raglen A2 yn 2021/22 ac roedd dysgwyr galwedigaethol yn fwy tebygol o aros mewn addysg ôl-16.

Mae’n dibynnu ar y math o ddysgu

Nid Safon Uwch yw’r unig fath o addysg ôl-16. Ers dechrau’r pandemig, mae deilliannau wedi bod yn waeth ar gyfer dysgwyr mewn addysg galwedigaethol nad yw’n lefel 3, dysgu oedolion a phrentisiaethau.

Roedd rhai prentisiaid a dysgwyr ar raglenni galwedigaethol wedi profi oedi hir. Cafodd prentisiaeth arferol ei chwblhau 86 o ddiwrnodiau yn hwyr yn 2020/21, dros fis yn hwyrach na chyn y pandemig. Mae dysgwyr wedi bod yn llai tebygol o orffen eu rhaglenni, ac yn llai tebygol o lwyddo i ennill eu prif gymwysterau ar ôl gorffen.

Siart 2: Cyfradd lwyddo yn ôl math o addysg ôl-16 a blwyddyn academaidd.
Mae’r deilliannau wedi bod yn waeth ar gyfer dysgwyr ar raglenni galwedigaethol nad ydynt yn rhai lefel 3, prentisiaethau, a’r rhan fwyaf o’r ddarpariaeth dysgu oedolion.

Roedd addysg ôl-16 yn llai cyfartal yn 2020/21

Mae ein dadansoddiad wedi datgelu bod llawer o anghydraddoldebau o ran deilliannau wedi dod i’r amlwg unwaith eto neu wedi ehangu yn 2020/21. Er bod graddau Safon Uwch wedi cynyddu i’r rhan fwyaf o ddysgwyr, fe wnaethant ostwng yn sydyn i ddysgwyr â chefndiroedd ethnig Du, Affricanaidd, Caribïaidd a Du Prydeinig.

Dim ond 90 o'r 170 o ddysgwyr A2 o gefndiroedd Du, Affricanaidd, Caribïaidd neu Ddu Prydeinig a gafodd o leiaf dair C. Mae hynny’n golygu bod y ganran wedi gostwng o 72% yn 2019/20 i 54% yn 2020/21.
 Ffynhonnell: Deilliannau dysgwyr mewn addysg ôl-16 a effeithiwyd gan bandemig y coronafeirws (COVID-19): Awst 2020 i Orffennaf 2021

Gwelwyd mwy o gynnydd mewn graddau hefyd i ddysgwyr o gefndiroedd llai difreintiedig. O rna y cynnydd mewn graddau Safon Uwch, roedd nifer y dysgwyr a  gododd radd yn y 10% o gymdogaethau lleiaf difreintiedig 5 gwaith yn uwch na dysgwyr yn y 10% o gymdogaethau mwyaf difreintiedig.

Roedd tueddiadau tebyg ar draws addysg ôl-16. Roedd bwlch o 7 pwynt canran o ran cyflawniad rhwng y cymdogaethau mwyaf difreintiedig a’r rhai lleiaf difreintiedig ar gyfer rhaglenni galwedigaethol lefel 3 llawnamser, bwlch o 6 phwynt ar gyfer prentisiaethau a bwlch o 8 pwynt o ran cyflawniad ar gyfer dysgu oedolion.

Ehangodd bylchau oedran a bylchau rhwng y rhywiau hefyd yn 2020/21. Mae ein hadroddiad llawn yn cynnwys mwy o fanylion am hyn a dadansoddiadau o’r anghydraddoldebau ar draws pob math o ddysgu ôl-16.  

Rhagor o wybodaeth

Dim ond cipolwg ar dueddiadau ehangach mewn dysgu ôl-16 y llynedd yw hwn. Cyhoeddwyd yr adroddiad llawn ar llyw.cymru  Deilliannau dysgwyr mewn addysg ôl-16 a effeithiwyd gan bandemig y coronafeirws (COVID-19): Awst 2020 i Orffennaf 2021. Darllenwch yr adroddiad am ragor o gyd-destun i’r tueddiadau hyn, ac i weld canfyddiadau eraill a mwy o fanylder.

Os oes gennych gwestiynau neu adborth, gallwch eu hanfon atom drwy e-bostio ystadegau.addysgol16@llyw.cymru.